سنجش سطح سرمي (CRP) C-Reactive Protein در تعيين پيش آگهي بيماران مبتلا به سندرمهاي حاد كرونري

مقدمه : 

بيماري عروق كرونر از شايع ترين، جدي ترين، مزمن ترين و كشنده ترين بيماريها در جهان استاين گروه بيماريها

شامل طيفي از بيماريهاست كه يك سر آن انفاركتوس حاد و سر ديگر آن ايسكمي بدون علامت است CRP در تعيين پيش آگهي آنژين صدريناپايدار و انفاركتوس حاد قلبي اهميت خاص دار د . هدف از انجام اين مطالعه سنجش سطح سرمي CRP در تعيين پيش آگهي بيماران مبتلابه سندرمهاي حاد كرونري بود.


 

مواد و روشها :

 در اين مطالعه مقطعي، بيماران بستري در بيمارستانهاي شهر خرم آباد با تشخيص آنژين صدري ناپايدار 32 نفر

و انفاركتوس حاد قلبي٣٢ نفر ) با افراد سالم ( ٣٢ نفر مقايسه شدند . كليه يافته هاي كلينيكي و آزمايشگاهي در هنگام بستري، ١٢ ساعتبعد، ٤٨ ساعت بعد و هنگام ترخيص جمع آوري شد . تمام بيماران براي ١٤ روز پس از ترخيص پيگيري شدند.


 

يافته ها :

 در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد قلبي ميزان CRP بسیار بالاتر از بيماران مبتلا به آنژين صدري ناپايدار بو د وقوع حوادث قلبي د رطي ١٤ روز پس از ترخيص با ميزان CRP در ٤٨ ساعت اول ارتباط معني دار داشت ميزان CRP با كسر تخليه بطني ارتباط معكوس داشت


 

نتيجه گيري :

 بر اساس اين مطالعه ميزان CRP در بيماران انفاركتوس حاد قلبي بالاتر از بيماران با آنژين صدري ناپايدار بود و بالا بودن CRP باوقايع خارج بيمارستان در طي ١٤ روز پيگيري ارتباط داشت