یافته های آزمایشگاهی در کم کاری و پرکاری تیروئید


 بیماریهای تیروئید با سازوکارهای اتوایمیون مانند بیماری هاشیموتو و گریوز ممکن است با اتوآنتی بادیهای ضد پلاکتی همراه بوده و خون محیطی تصویری شبیه به ITP مزمن پیدا کند .

 در کم کاری تیروئید افزایش فعالیت سیستم فیبرینولیتیک و کاهش فاکتورهای 7، 8 ، 9 و 10 ممکن است دیده شود . در پرکاری این غده کم کاری سیستم فیبرینولیتیک و افزایش فاکتور 8 مشاهده شده است .

 در 20% بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید می توان در گستره محیطی تعدادی از گلبولهای قرمز ( بین 0.5 تا 2 درصد ) بصورت اکانتوسیت مشاهده کرد . افزایش کلسترول علت تشکیل این مرفولوژی بوده و گاهی با گزارش این مرفولوژی ممکن است پی به کم کاری تیروئید برده شود .

 نئوپلاسمهای غده تیروئید ممکن است با واکنش لوکموئید ائوزینوفیلی همراه باشد .

 اختلالات انعقادی در کم کاری تیروئید ممکن است شبیه به بیماری فون ویلبراند باشد .

 امکان دارد لنفوم بدخیم در زمینه بیماری تیروئید ناشی از هاشیموتو شکل گیرد