آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Amino Acids(plasma)
بلافاصله بعد از نمونه گیری پلاسما باید در ویال پلاستیکی جدا گردد
نمونه ی همولیز شده
در دمای یخچال ۲۴ ساعت در فریزر ۱ ماه
Tandem mass spectrometry