آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti EBV IgG(EBNA)
ایمنی شناسی
همولیز ایکتریک,لیپمیک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر