آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti EBV ( IgM)
serum یا پلاسما
ایمنی شناسی
همولیز ایکتریک,لیپمیک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر