آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti Phospholipid(IgM)
همولیز لیپمیک ایکتر
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر