آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Gamma Aminobutyric Acid(CSF)
مايع نخاع CSF
ميكروب شناسي
تا ۳ روز قبل از جمع‌آوري نمونه از مصرف دارو اجتناب گردد
نمونه ای که در محیط انتقالی نامناسب انتقال یابد- نمونه ی بدون برچسب یا با برچسب اشتباه- حجم ناکافی نمونه- نمونه ی نگهداری شده در یخچا
سریعا و بدون تاخیر باید کشت داده شود
Culture & grame stain