آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Genital specimen (C&S)
مایع ژنیتال
میکروب شناسی