آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Hb.A2
خون كامل EDTA
هماتولوژي
نمونه لخته يا هموليز
يك هفته در دماي يخچال
خون کامل با