آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

HBS Ag/Ab HBe Ag/Ab HBC Ab/ IgM HIV Ab/P24
serum، پلاسمای EDTAدار، هپارینه یا سیتراته
ایمونولو‍ژی
همولیتیک، لیپیمیک
۷ روز در دمای ° ۸-۲ و ۳ ماه در دمای ° ۲۰-