آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

HCV Ab
ایمونولوژی
همولیتیک، لیپیمیک، ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-