آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

HIV , HBV مقاومت دارویی
plasma or serum
مولکولی
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر