آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Homovanillic Acid (Random Urine)
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
Tandem mass spectrometry