آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Human Epididiymis Protein 4(HE4)
نمونه لیپمیک یا ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-