آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

IGF-BP3
نمونه لیپمیک یا ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-