آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

IGF1
نمونه لیپمیک یا ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-