آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Immono Fixation Urine(24h)
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-