آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Immonofix serum
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-