آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

IN DIRECT BILIRUBIN
بیلی روبین غیر کونژوگه (غیر مستقیم )
serum & plasma
بیوشیمی
نمونه لیپمیک یا ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
DCA فتومتریک2و 4 دی کلرو آنیلین