آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

INR
خون کامل
هماتولوژی
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-