آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Luminex Class II Single Ag (LSA II)
همولیز,لیپمیک،ایکتریک،تکرار نمونه فریزشده
شرایط خاصی ندارد