آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Blood Smear for Malaria
خون کامل با EDTA
هماتولوژی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
شرایط خاصی ندارد
نمونه‌هایی که آلوده، خشک شده، یا نامناسب
قابل بایگانی نیست، از نمونه تازه استفاده می‌شود
محدوده نرمال به معنای عدم وجود انگل‌های مالاریا در نمونه خون است.
تهیه اسمیر، رنگ آمیزی گیمسا و مشاهده با میکروسکوپ
آزمایش لام خون برای تشخیص مالاریا یکی از روش‌های متداول و موثر تشخیص این بیماری است. این آزمایش به دو نوع تقسیم می‌شود: لام ضخیم (Thick smear) و لام نازک (Thin smear). لام ضخیم به منظور شناسایی حضور انگل‌ها و لام نازک برای تعیین نوع پلاسمودیوم تهیه می‌شود.