آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Metanephrine (Urine Random, 24hrs) Test
Metaneph-Random
آزمایش متانفرین (نمونه ادرار تصادفی و ۲۴ ساعته)
ادرار رندم
بیوشیمی
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
4 ساعت قبل از آزمایش باید ناشتا باشد، عواملی مانند استرس، داروها، سیگار کشیدن و برخی غذاها مانند کافئین و متیل‏ گزانتین می‌توانند بر نتایج آزمایش تأثیر بگذارند و نتایج مثبت کاذب تولید کنند که باید آزمایش مجدداً تکرار شود.
ذوب و فریز مکرر نمونه،نمونه که به مدت زیاد در دمای اتاق بماند
4روز در 2-8درجه. مدت طولانی تر در20-
021019-503 اندازه گيري کمّي متانفرين آزاد در سرم
محدوده نرمال متانفرین در ادرار بر حسب ug/g crt برای متانفرین 0 تا 227، برای نورمتانفرین 100 تا 450 و برای مجموع متانفرین‌ها 100 تا 677 است.
LC/MS/MS که یک روش دقیق و حساس برای اندازه‌گیری متانفرین‌ها می‌باشد.
آزمایش متانفرین برای نمونه ادرار رندم برای اندازه‌گیری مقدار متانفرین‌ها در ادرار انجام می‌شود. متانفرین‌ها زمانی تولید می‌شوند که بدن هورمون‌های کاتکولامین را تجزیه می‌کند. این هورمون‌ها شامل اپی‌نفرین، نوراپی‌نفرین و دوپامین هستند و در پاسخ به استرس توسط غدد فوق کلیوی تولید می‌شوند. این آزمایش معمولاً در مواردی انجام می‌شود که پزشک مشکوک به وجود تومورهایی باشد که مقادیر زیادی کاتکولامین تولید می‌کنند، مانند فئوکروموسیتوما یا پاراگانگلیوما. علائم این بیماری‌ها می‌تواند شامل فشار خون بالا، رنگ‌پریدگی، سردرد، تعریق، تپش قلب و لرزش باشد.