آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Methyldopa 24hrs
Tandem mass spectrometry