آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Methyldopa (Random)
Tandem mass spectrometry