آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Methylmalonic Acid(Serum)
Tandem mass spectrometry