آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Ova and Parasites (O&P) test
تست مشاهده انگل و تخم انگل
انگل شناسی
معمولا آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در دمای اتاق
شرایط خاصی ندارد
نمونه‌های آلوده به ادرار، آب یا مواد خارجی دیگر: نمونه های دارای مداخله گر مثل روغن کرچک یا بیسموت اند.
بعد از انجام ،نمونه قابل بایگانی نیست.
نتایج منفی، به معنای عدم وجود انگل‌ها، لاروها یا تخم‌ها در نمونه است.
مشاهده میکروسکوپی: نمونه مدفوع زیر میکروسکوپ بررسی می‌شود تا انگل‌ها و تخم‌های آن‌ها شناسایی شوند. برای حفظ نمونه‌ها و اطمینان از کیفیت آن‌ها در زمان انجام آزمایش، معمولاً از فرمالین استفاده می‌شود،چون فرمالین سیست‌های پروتوزوآیی و لاروها و تخم‌های هلمینت‌ها را محافظت می‌کند.
این آزمایش آزمایش برای بررسی وجود انگل‌ها و تخم‌های آن‌ها (ova) در نمونه مدفوع انجام می‌شود و به منظور تشخیص انگل‌های روده‌ای که می‌توانند باعث بیماری شوند، صورت می‌گیرد. آزمایش معمولاً برای افرادی که نشانه‌هایی از عفونت انگلی مانند اسهال مزمن یا سایر علائم گوارشی دارند، تجویز می‌شود.