آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Sputum Direct Smear Test
SDS (Sputum Direct Smear) یا AFB Smear (Acid-Fast Bacillus Smear)
"لام مستقیم خلط" یا "آزمایش خلط"
نمونه خلط
میکروبیولوژی
بهتر است نمونه‌ها بلافاصله پس از جمع‌آوری آزمایش شوند، اما می‌توان آن‌ها را مدت کوتاهی در دمای اتاق نگهداری کرد.
در دمای اتاق
بهترین زمان برای جمع‌آوری نمونه خلط، صبح زود است، زیرا خلط تجمع‌یافته طی شب می‌تواند حاوی تعداد زیادی از میکروارگانیسم‌ها باشد. بیمار باید دهان خود را با آب تمیز بشوید تا از ورود باکتری‌های دهانی به نمونه خلط جلوگیری شود.
مصرف آنتی بیوتیک،نمونه آب دهان باشد
تا زمان انجام آزمایش مدت کوتاهی در دمای اتاق میتوان نگهداری کرد.
نباید هیچ گونه باکتری مقاوم به اسید مشاهده شود. وجود این باکتری‌ها نشان‌دهنده وجود عفونت است.
کشت در محیط هوازی: نمونه خلط معمولاً صبح‌ها و قبل از مصرف غذا یا دارو گرفته می‌شود. بیمار باید عمیق نفس بکشد و خلط تولید شده در عمق ریه‌ها را درون ظرف استریل بریزد. سپس این نمونه در محیط کشت، کشت داده می‌شود و چند روز در شرایط کنترل شده نگهداری می‌شود تا میکروب‌ها رشد کنند. سپس حساسیت آن‌ها به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف با آزمایش‌های میکروبیولوژیکی بررسی می‌گردد.
آزمایش لام مستقیم خلط یک تست تشخیصی است که برای شناسایی عوامل بیماری‌زا، مخصوصاً باکتری‌های عامل بیماری‌هایی مانند سل، در نمونه‌های خلط انجام می‌شود.