آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

SS-A (Ro60-52) Test
آزمایش آنتی‌بادی‌های Ro، آزمایش Ro60 یا Ro52، یا آزمایش آنتی‌بادی‌های Sjögren's Syndrome-A
ایمونولوژی
نمونه‌های خون باید تا حد امکان سریع به آزمایشگاه منتقل شوند. معمولاً، زمان ایده‌آل برای انجام آزمایش بین چند ساعت تا یک روز پس از نمونه‌گیری است.
نمونه‌های خون در یخچال نگهداری می‌شوند
شرایط خاصی ندارد
همولیز،لیمپیک،حجم ناکافی نمونه
تا ۵روز در دمای ۸-۲درجه
نتایج آزمایش معمولاً به صورت منفی یا مثبت ارائه می‌شود. وجود آنتی‌بادی‌های SS-A در خون به معنای نتیجه مثبت است که نشانه‌ی وجود بیماری خودایمنی است.
تکنیک‌های متداول برای تشخیص آنتی‌بادی‌های SS-A الایزا، وسترن بلات و ایمونوفلورسانس غیر مستقیم هستند.
آزمایش SS-A آزمایشی است که برای تشخیص بیماری‌های خودایمنی مانند لوپوس اریتماتوس سیستمیک و سندرم شوگرن (Sjögren's Syndrome) تجویز می‌شود. این آزمایش به منظور شناسایی آنتی‌بادی‌های خاصی به نام آنتی‌بادی‌های SS-A/Ro انجام می‌شود.