آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Tramadol Test
آزمایش ترامادول
خون یا ادرار
10mL ادرار, 2-5 mL خون
بیوشیمی
معمولا آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در شرایط استریل
آلودگی، همولیز
خون: در دمای ۲ تا ۸ درجه، ادرار: در دمای اتاق یا سردتر
محدوده نرمال ترامادول در خون یا ادرار بسته به شرایط و دلیل تجویز دارو برای بیمار متفاوت است. بنابراین، نتایج تست باید توسط پزشک تفسیر گردد.
روش کروماتوگرافی گازی-طیف‌سنجی جرمی (GC-MS): یکی از دقیق‌ترین روش‌ها برای تشخیص دقیق ترامادول در نمونه‌های بیولوژیک است. کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC): روش دیگری که برای آنالیز ترامادول است.
تست ترامادول (TML) آزمایشی است که برای تشخیص وجود داروی ترامادول در بدن انجام می‌شود. ترامادول یک مسکن است که برای کنترل دردهای با شدت متوسط تا شدید تجویز می‌شود. این آزمایش معمولاً در شرایط زیر انجام می‌شود: بررسی مقدار دارو در بدن برای کنترل درمان تشخیص مسمومیت با ترامادول بررسی رعایت دستور پزشک یا سوء استفاده از دارو