آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Tricyclic Antidepressants Test
در حالت ایده آل، نمونه باید بلافاصله آزمایش شود تا دقت نتایج حفظ شود
شرایط خاصی ندارد
همولیز، آلودگی
نمونه خون باید در دمای مناسب نگهداری شود تا پایداری آنالیت های مورد نظر، که در این مورد، داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای هستند، حفظ شود.
نورتریپتیلین (Aventyl، Pamelor): 50-150 نانوگرم در میلی لیتر. سطوح سمی بیش از 500 نانوگرم در میلی لیتر در نظر گرفته می شود. آمی تریپتیلین کل + نورتریپتیلین: 95-250 نانوگرم در میلی لیتر. سطوح سمی بیش از 500 نانوگرم در میلی لیتر است. دزیپرامین (نورپرامین): 100-300 نانوگرم در میلی لیتر. سطوح سمی بیش از 500 نانوگرم در میلی لیتر است. توتال ایمی پرامین + دزیپرامین: 150-300 نانوگرم در میلی لیتر. سطوح سمی بیش از 500 نانوگرم در میلی لیتر است. توتال دوکسپین + نوردوکسپین: 100-300 نانوگرم در میلی لیتر. سطوح سمی بیش از 500 نانوگرم در میلی لیتر است. پروتریپتیلین (ویواکتیل): 70-240 نانوگرم در میلی لیتر. سطوح سمی بیش از 400 نانوگرم در میلی لیتر است. کلومیپرامین کل + نورکلومیپرامین: 220-500 نانوگرم در میلی لیتر. سطوح سمی بیش از 900 نانوگرم در میلی لیتر است.
نمونه خون بیمار گرفته و سرم جداسازی می‌گردد. غلظت داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای در سرم با انجام تکنیک های آزمایشگاهی، مانند کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) یا طیف سنجی جرمی مشخص می شود.نتایج آزمون با مقایسه غلظت اندازه گیری شده TCA با محدوده رفرانس درمانی تعیین شده تفسیر می شود. این کار به ارزیابی اینکه آیا مقدار TCA بیمار در محدوده توصیه شده برای درمان موثر است یا خیر کمک می کند.
تست ضد افسردگی های سه حلقه ای (TCA) آزمایشی است که برای سنجش غلظت داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای در خون بیمار استفاده می شود. داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای دسته ای از داروها هستند که برای درمان بیماری هایی مانند افسردگی و برخی اختلالات خلقی استفاده می شوند. بررسی میزان TCA می تواند برای اطمینان از اینکه دارو در محدوده درمانی قرار دارد انجام شود و همچنین برای جلوگیری از سمیت ضروری است. تست TCA در موارد زیر نیز انجام می شود: ارزیابی اثربخشی بالینی: برای تأیید اینکه دوز تجویز شده TCA در درمان افسردگی یا اختلال خلقی بیمار مؤثر است. ارزیابی سمیت: در مواردی که مشکوک به مصرف بیش از حد TCA باشد، آزمایش به تایید سمیت دارو کمک و نوع درمان را مشخص می کند.