آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Triple Marker Test
Triple Screen Test or Triple Test
۲ تا ۵ میلیمتر
ژنتیک
آزمایش بلافاصله انجام می‌گردد
شرایط خاصی ندارد
همولیز و آلودگی
نگه داشته نمی‌شود
AFP (Alpha-Fetoprotein): 1.38 to 187.00 IU/ml hCG (Human Chorionic Gonadotropin): 1.06 to 315 ng/ml uE3 (Unconjugated Estriol): 0.25 to 28.5 nmol/l
نمونه خون از زن باردار معمولاً بین هفته های ۱۵ تا ۲۰ بارداری گرفته می شود. در برخی موارد، سونوگرافی ان تی نیز برای سنجش ضخامت مایع پشت گردن جنین انجام شود که مارکری برای تشخیص ناهنجاری‌های کروموزومی است. نمونه خون مادر برای سنجش مقادیر AFP، hCG و استریول آنالیز می شود. نتایج تست معمولاً با سن مادر و سایر فاکتورها برای ارزیابی خطر سندرم داون، تریزومی ۱۸ و نقص لوله عصبی ترکیب می‌شوند. نتایج آزمایش نشان می‌دهند جنین در معرض خطر بالاتر یا کمتری نسبت به ناهنجاری های خاص است یا خیر. نتیجه‌ای که خطر بالاتر را نشان دهد، تشخیص قطعی نیست و انجام آزمایش های تشخیصی بیشتری مانند آمنیوسنتز یا نمونه برداری از پرزهای کوریونی (CVS) برای تأیید لازم هستند.
تست مارکر سه گانه، نوعی تست غربالگری قبل از تولد است که برای ارزیابی خطر بروز برخی از ناهنجاری های کروموزومی و نقص لوله عصبی در جنین در حال رشد استفاده می شود. معمولاً سه ماده را در خون مادر اندازه گیری می کند: آلفا فتوپروتئین (AFP): توسط کبد جنین و کیسه زرده تولید می شود. گنادوتروپین جفتی انسانی (hCG): توسط جفت تولید می شود. استریول: هم توسط جنین و هم توسط جفت تولید می شود. این مارکرها اطلاعاتی در مورد سلامت و رشد جنین ارائه می دهند و به شناسایی مشکلاتی که نیاز به آزمایش های تشخیصی بیشتری دارند، کمک می کنند. تست مارکر سه گانه معمولاً در موارد زیر انجام می شود: غربالگری روتین قبل از تولد برای ناهنجاری های کروموزومی و نقص لوله عصبی. سن بالای مادر (زنان بالای ۳۵ سال) که در آن خطر ناهنجاری های کروموزومی بیشتر است. سابقه قبلی ناهنجاری های کروموزومی در بارداری قبلی. سابقه خانوادگی اختلالات ژنتیکی. نتایج غیر طبیعی سایر تست های غربالگری قبل از تولد. توجه کنید که تست مارکر سه گانه خطر را ارزیابی می‌کند و تصمیم گیری بر اساس نتایج توسط متخصصان اتخاذ شود. علاوه بر این، آزمایش‌های تشخیصی تاییدی نیز می‌توانند برای موارد دارای نتایج پرخطر توصیه شوند.