آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Urine uric acid test
Urine Acid uric ,urine urate
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در دمای اتاق
شرایط خاصی ندارد
قابل بایگانی نیست
معمولاً 250 تا 750 میلی گرم در 24 ساعت
نمونه ادرار تصادفی معمولاً در یک ظرف تمیز و استریل جمع آوری می شود. در برخی موارد، برای ارزیابی جامع تر، نیاز به جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته است. روش آنزیمی: روش متداول که در آن اسید اوریک با یک آنزیم واکنش می دهد و یک محصول رنگی تولید می کند. شدت رنگ با غلظت اسید اوریک مرتبط است که با استفاده از اسپکتروفتومتر اندازه گیری می شود. روش شیمیایی: در این روش، اسید اوریک با مواد شیمیایی خاص واکنش نشان می‌دهد و یک تغییر قابل اندازه‌گیری، اغلب تغییر رنگ ایجاد می‌کند که سپس کمیت سنجی می‌شود.
آزمایش اسید اوریک ادرار یک آزمایش تشخیصی است که برای اندازه گیری غلظت اسید اوریک در نمونه ادرار استفاده می شود. اسید اوریک یک محصول زائد است که وقتی بدن پورین ها (موادی که در برخی غذاها و بافتها یافت می شود) را تجزیه می کند، تشکیل می شود. افزایش مقدار اسید اوریک می تواند باعث بروز بیماری هایی مانند نقرس یا سنگ کلیه شود. موارد انجام تست اسید اوریک: نقرس: برای تشخیص و بررسی نقرس که بیماری است که با افزایش مقدار اسید اوریک که باعث تشکیل کریستال های اورات در مفاصل می شود، مشخص می‌گردد. سنگ کلیه: مقدار اسید اوریک می‌تواند برای ارزیابی خطر ابتلا به سنگ کلیه اندازه گیری شود. بیماری کلیوی: برای ارزیابی عملکرد کلیه، زیرا کلیه ها نقش مهمی در دفع اسید اوریک دارند. پیگیری درمان: برای افرادی که تحت درمان بیماری‌های مؤثر بر مقدار اسید اوریک هستند.