آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Vitamin D3 Test
25-Hydroxyvitamin D Test or 25(OH)D Test
هورمون شناسی
آزمایش بلافاصله انجام می‌شود زیرا تاخیر در پردازش می تواند باعث تخریب این ویتامین در نمونه شود.
بسیاری از متخصصان سطح بین 20 تا 40 ng/mL را نرمال می‌دانند اما برخی دیگر سطحی بین 30 تا 50 ng/mL را پیشنهاد می‌دهند​​.
نمونه خون بیمار گرفته و سرم جدا می‌گردد. سرم حاوی 25 هیدروکسی ویتامین D است که اندازه گیری می شود. نمونه سرم با استفاده از یک روش خاص، معمولاً یک روش ایمونواسی همچون الایزا آنالیز می شود که بر اساس واکنش بین 25 هیدروکسی ویتامین D موجود در نمونه و آنتی بادی هایی است که به صورت اختصاصی به آن متصل می شوند. میزان این واکنش تعیین کننده غلظت ویتامین D3 است.
تست ویتامین D3 که به آن تست 25 هیدروکسی ویتامین D نیز گفته می شود، آزمایشی است که مقدار ویتامین D را به فرم 25 هیدروکسی ویتامین D در جریان خون اندازه گیری می کند. برای ارزیابی میزان ویتامین D یک فرد، مخصوصاً برای اندازه گیری میزان ویتامین D3، که یکی از دو فرم اصلی ویتامین D است (دیگری ویتامین D2) انجام می شود. تست ویتامین D3 در موقعیت‌های مختلف همچون موارد زیر انجام می شود: ارزیابی مقدار ویتامین D: برای تعیین مقدار ویتامین D یک فرد، مخصوصاً زمانی که کمبود وجود دارد. مقدار پایین می‌تواند با بیماری‌هایی مانند پوکی استخوان، راشیتیسم یا بیماری‌های عمومی اسکلتی عضلانی همراه باشد. بررسی درمان: برای بررسی اثربخشی مکمل ویتامین D یا درمان کمبود ویتامین D. ارزیابی برخی از بیماری‌ها: مقدار ویتامین D می‌تواند در افراد مبتلا به بیماری‌هایی که می تواند بر متابولیسم ویتامین D تأثیر بگذارد، مانند بیماری کلیوی یا اختلالات سوء جذب، ارزیابی شود.