آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

درخواست کارآموزی

درخواست کارآموزی

فرم درخواست کارآموزی فعلاً غیر فعال است

قابل توجه متقاضیان کارآموزی

دوره کارآموزی در آزمایشگاه بصیر به صورت 3 ماه در هر فصل برگزار می‌شود و آخرین مهلت تکمیل فرم و ارسال فرم درخواست، یک هفته مانده به شروع فصل است (برای مثال برای شرکت در دوره پاییز، آخرین مهلت ارسال درخواست 1401/6/25 خواهد بود). پس از ارسال فرم درخواست در صورت تایید شدن فرم با شما تماس گرفته خواهد شد.