آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

لیست آزمایش ها

جستجو
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Fasting Blood Glucose
FBS
Bilirubin
TBIL
Beta cross lab
CTX
Benzodiazepin_Clonazpam
ندارد
Benzodiazepins_Nitrazepam
ندارد
Benzodiazepins_Flurazepam
ندارد
Benzodiazepins_Alprazolam
BZD-Alprazolam
Benzodiazepine( BZP)
BZP
Benzodiazepine_Oxazepam
BZO
Benzodiazepine_Lorazepam
"BZD Lorazepam"
Benzodiazepine_Diazepam
"BZO-DZP" test
BCR_ABL(210_190)
ندارد
Barbiturates
ندارد
B caroten
ندارد
آزمایش اسپرم
AZF
Atropine(Anti cholinergic)
ندارد
Arsenic(metal toxin)
As Test
ADT test
ADT
Anti Throglobulin Ab
ندارد
Anti Sperm Ab
ASA
Anti Rubella Ab(IgG ,M)
ARA
در حال بارگزاری