درخواست نمونه گیری در شهر اصفهان

لطفا محل مورد نظر خود را برای نمونه گیری تعیین کنید.
عکس نسخه
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
اگر نسخه شما به صورت کاغذی است عکس نسخه را بارگذاری کنید.
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .