نام کامل

Angiotensin Converting Enayme

بخش انجام تست

Hormones

روش انجام آزمایش

Enzymatic

حجم نمونه مورد نیاز

0.5cc

نوع نمونه

S

مدت زمان قابل نگهداری

5 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد