نام کامل

AFB Morning Urine

بخش انجام تست

Bacteriology

روش انجام آزمایش

حجم نمونه مورد نیاز

نوع نمونه

U

مدت زمان قابل نگهداری

روز

دمای نگهداری نمونه

درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

درجه سانتی گراد