نام کامل

Albumin Serum

بخش انجام تست

Bio

روش انجام آزمایش

Photometric

حجم نمونه مورد نیاز

0.5cc

نوع نمونه

P.E – S – PH

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد