نام کامل

ANA Profile Tests

بخش انجام تست

Immunology

روش انجام آزمایش

IB

حجم نمونه مورد نیاز

1cc

نوع نمونه

S

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد