نام کامل

Neuro Myclitis Optica

بخش انجام تست

Ner Dis

روش انجام آزمایش

IIF

حجم نمونه مورد نیاز

1

نوع نمونه

S

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

درجه سانتی گراد