نام کامل

Anti Tetanus Ab

بخش انجام تست

Immunology

روش انجام آزمایش

ECLIA

حجم نمونه مورد نیاز

2

نوع نمونه

S

مدت زمان قابل نگهداری

3 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد