نام کامل

APT Test

بخش انجام تست

Parasitology

روش انجام آزمایش

Colorimetric

حجم نمونه مورد نیاز

1cc

نوع نمونه

???????

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد