نام کامل

Bactec Blood Culture

بخش انجام تست

Bacteriology

روش انجام آزمایش

Culture

حجم نمونه مورد نیاز

5

نوع نمونه

W.B

مدت زمان قابل نگهداری

2 روز

دمای نگهداری نمونه

37 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

درجه سانتی گراد