نام کامل

Bensodiazepin Group

بخش انجام تست

Urine Analysis

روش انجام آزمایش

HPLC

حجم نمونه مورد نیاز

10

نوع نمونه

U

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

درجه سانتی گراد