نام کامل

Blood Group & RH

بخش انجام تست

Hematology

روش انجام آزمایش

Hemo Agglutination

حجم نمونه مورد نیاز

2cc

نوع نمونه

W.B.E

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد