نام کامل

Beta Human Chorionic
Gonadotropin

بخش انجام تست

Hormones

روش انجام آزمایش

ECLIA

حجم نمونه مورد نیاز

0.5cc

نوع نمونه

S – P.E – P.H

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

M-423 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد