نام کامل

Blood Galactose

بخش انجام تست

Biochemistry

روش انجام آزمایش

Biochemical

حجم نمونه مورد نیاز

1

نوع نمونه

S

مدت زمان قابل نگهداری

3 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد