نام کامل

Bleeding Time

بخش انجام تست

Hematology

روش انجام آزمایش

حجم نمونه مورد نیاز

نوع نمونه

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد